Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu zawarcia umowy o dzieło?

0
1075
Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu zawarcia umowy o dzieło?

Umowa o dzieło to jedna z umów cywilnoprawnych, która zawierana jest w sytuacji, gdy praca wykonawcy ma na celu osiągnięcie konkretnego efektu. Przykładem może tutaj być stworzenie strony internetowej lub napisanie programu komputerowego. Wynagrodzenie otrzymuje się za rezultat i stanowi ono przychód podlegający opodatkowaniu.
Zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wykonywania umowy o dzieło zawarte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sposób rozliczania przychodu zależy tutaj bowiem od kilku elementów a mianowicie od wysokości należności określonej w umowie o dzieło oraz od statusu podmiotu będącego zamawiającym.
Jeżeli zamawiającym jest firma lub jednostka organizacyjna, przychód z umowy o dzieło należy traktować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście to jest art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie na rachunek urzędu skarbowego podatku od przychodu od umowy o dzieło jest zamawiający, który to jest zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy lub zryczałtowany podatek dochodowy o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że inaczej wygląda rozliczanie umowy o dzieło zawartej w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Wówczas wykonawca jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie z którego wynika, iż wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Dla zamawiającego jest to wskazówka, iż nie jest on zobowiązany do odprowadzania zaliczki do urzędu skarbowego.
Dochód z tytułu zawartej umowy o dzieło oblicza się odejmując od przychodu zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 procent przychodu. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania wykonawcy z którym została zawarta umowa o dzieło pit. Ten PIT-11 płatnik przekazuje także właściwemu urzędowi skarbowemu. Podatnik ma obowiązek do ujęcia wartości z informacji PIT-11 w zeznaniu rocznym w pozycji przychody z działalności wykonywanej osobiście.
Jeżeli zaś kwota wykazana w umowie o dzieło nie przekracza 200 zł a umowa ta nie była zawarta z własnym pracownikiem, zamawiający jest zobowiązany pobrać i wpłacić na konto urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 procent. Wysokość zryczałtowanego podatku oblicza się od przychodu, którego to nie pomniejsza o koszty uzyskania. Warto tutaj wskazać, iż przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu nie wykazuje w zeznaniu rocznym. A zatem płatnik tego podatku nie ma obowiązku wystawienia PIT-11.
Umowa o dzieło może zostać zawarta także przez dwie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Uzyskany wówczas przychód zalicza się do przychodów z innych źródeł.
W tej sytuacji żadna ze stron zawartego stosunku prawnego nie musi odprowadzać zaliczki lub zryczałtowanego podatku. Dochody uzyskane z tej umowy rozlicza się w zeznaniu rocznym w wierszu zatytułowanym (“Inne źródła…”). Podatnik wpłaca wtedy do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatek do właściwego urzędu skarbowego.
Podsumowując można powiedzieć, że sposób rozliczenia przychodu z umowy o dzieło zależy od tego, kto jest zamawiającym oraz od wartości zawartej umowy.

http://www.batfinanse.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here